תפריט חיפוש

ערבות לקיום צו הריסה אינה חוקית

28 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כאשר הוועדה רוצה ביקרו של אזרח - יוצבו כתנאי היתר תנאים סבירים ובני השגה, ואילו כאשר הוועדה אינה חפצה ביקרו - היא תמצא את הדרך להערמת תנאים מן הגורן ומן היקב, תנאים שקשה עד בלתי אפשרי למלאם, ומכל מקום - מילויים אורך זמן רב, המנוצל ע"י המח' המשפטית להוציא צו הריסה ואף לבצעו...

עבירות בניה נגרמות, לפעמים, בגלל קשיים במילוי תנאי היתר הבניה, ובמצב דברים זה - לאחר שהוועדה המקומית מאשרת את הבקשה להיתר בניה אולם מתנה תנאים רבים ו/או קשיים לקיום - "גלגלי הצדק" פועלים, ויכול לצאת צו הריסה על בניין שבנייתו אושרה.

ברור שבניין אשר בנייתו אושרה, נבנה מלכתחילה ללא היתר בניה, ועל כן מדובר בעבירת בניה, אך בדיעבד - הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דנה בבקשת האישור, ומטעמים תכנוניים - מחליטה לאשר את הבניה. עדיין אין היתר, כי מרגע האישור ועד למילוי כל התנאים לקבלת ההיתר - יש דרך ארוכה, ובאמצע הדרך - המחלקה המשפטית חופשית, לפי שיקול דעתה, לקדם צו הריסה. הדרך להתמודד עם הבעיה היא הגשת בקשה למתן אורכה לצו ההריסה.

אלא שלא תמיד בקשה מעין זו מתקבלת בחיוב בבית המשפט, כי לעיני בית המשפט מצד אחד ניצב עבריין בניה שהוצא נגדו צו הריסה על בניה ללא היתר - אשר הוא (העבריין) מוסיף חטא על פשע ולא מקיים את הצו, ומצד שני ניצבת הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, רוחצת בניקיון כפיה, מופקדת על אכיפת חוקי הבניה, ומסווה את הבירוקרטיה המופעלת על ידה נגד מבקשי היתרים, בין היתר באמצעות הצבת תנאים לקביעת ההיתר.

יובהר שוב, לא מדובר בתנאים שבשגרה, ולא מדובר בתנאים סבירים.

כאשר הוועדה רוצה ביקרו של אזרח - יוצבו כתנאי היתר תנאים סבירים ובני השגה, ואילו כאשר הוועדה אינה חפצה ביקרו - היא תמצא את הדרך להערמת תנאים מן הגורן ומן היקב, תנאים שקשה עד בלתי אפשרי למלאם, ומכל מקום - מילויים אורך זמן רב, המנוצל ע"י המח' המשפטית להוציא צו הריסה ואף לבצעו...

ומן הכלל - אל הפרט:

מדובר בדיון המתנהל בבית המשפט לעניינים מקומיים בחדרה, בב"נ 49263-11-11 יוספי לינדה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון

יוספי סגרה קומת עמודים ללא היתר, ובכך עברה עבירת בניה.

לאחר מכן הגישה בקשה להיתר בניה בדיעבד, בקשה שאושרה - אך בצדה שובל ארוך ומוזר של תנאי היתר, ובכללם תנאי שלדעת ב"כ הגב' יוספי לא מתאים כלל לסוג הבניה שבוצעה (סגירת קומת עמודים) והוא - תנאי להכין תוכנית חלוקת מקרקעין.

הכנת תוכנית זו ורישומה, אורכת זמן רב ותלויה בפרוצדורה נפרדת לזו המתנהלת בעניין תוכנית היתר בניה.

במשך זמן זה הוצא נגד יוספי צו הריסה, והמבקשת (לינדה יוספי) נזקקה להגשת בקשה למתן אורכה.

עמדת הוועדה המקומית לבקשה למתן אורכה מובאת בזאת בשלמותה:

"בבית משפט לעניינים מקומיים בחדרה בב"נ 49263-11-11

בפני כב' השופטת פנינה אגמן הע"מ 49623-11-11

לינדה יוספי

ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן דור

רח' הנטקה 65, חיפה המבקשת

נגד

הועדה המקומית לתכנון ובנייה השומרון

ע"י ב"כ עו"ד רנא ח'טיב – אבו עביד (ר.מ. 34386)

עפ"י מינוי מטעם היועץ המשפטי לממשלה

מרח' נמסאוי 6014 ת.ד. 2704 נצרת 16000

טל': 04-6081811 פקס: 04-6579831 המשיבה

תגובה

ניתנת בזאת תגובת המשיבה – הועדה, בכתב על בקשתה של המבקשת להארכת מועד ביצוע צו ההריסה שניתן ביום 21.9.08 בתיק הע"מ 1390/07 ואשר נכנס לתוקפו ביום 21.9.09 וכדלקמן: לפנים משורת הדין ובאופן חריג, המשיבה – הועדה מסכימה להארכת מועד ביצוע הצו ההריסה לשלושה חודשים בלבד וזאת אך ורק בכפוף להמצאת ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪ להבטחת ביצוע צו ההריסה בתום שלושה חודשים מיום מתן ההחלטה ע"י כב' בית המשפט ושהערבות תהיה בלתי מותנית ובתוקף לכל התקופה של האורכה ע"י בית המשפט.

עו"ד רגא ח'טיב אבו עביד

ב"כ המשיבה"

ב"כ המבקשת עו"ד סמדר בן-דור, התנגדה לתגובת המשיבה מהנימוק הבא: תקנות התכנון והבניה לא מקנות לוועדה המקומית לתכנון ולבניה שום סמכות להתנות תנאי של המצאת ערבות בנקאית כאמצעי להבטחת תנאי כלשהו אותו מציבה הוועדה המקומית, שכן האזרח אינו בחזקת עבריין אלא הוא בחזקת שומר חוק.

כאזרח שומר חוק – חזקה עליו כי יקיים את התחייבותו, ואין שום סמכות לוועדה לקבל "תעודת ביטוח" על חשבונו של האזרח בצורת ערבות בנקאית שתומצא לוועדה.

בית המשפט קיבל את נימוקי המבקשת, והחליט על גבי פתקית כדלקמן:

"20.12.2011 בקשה 2 בתיק 49263-11-11 שופט: משה גינות.

לאחר עיון בבקשה ובתגובות – החלטתי להעתר לבקשה.

הנני מורה על הארכת המועד לביצוע צו ההריסה למשך 6 חודשים נוספים מהיום. הנני מקבל את עמדת ב"כ המבקשת ופוטר אותה מהפקדת ערבות בנקאית."

ינינו הרואות כי על אף שלכאורה המבקשת ביצעה עבירת בניה בכך שבנתה ללא היתר, בית המשפט התייחס אליה כאל אזרחית נורמטיבית, הורה על דחיית צו ההריסה, וביטל את התנאי של הפקדת ערבות בנקאית, בניגוד לדרישתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון.

גישה זו תואמת את עמדת בית המשפט העליון ברע"פ 4357/01 סבן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו פד"י נ"ו (3) 49, להלן ציטוט:

"תופעה תדירה היא שבית המשפט נותן אורכה לביצועו של צו הריסה מקום שעבריין הבניה יכול שיזכה בהיתר בניה, ואולם לא רק כך ניתנת אורכה לעבריין בניה.

אכן, מיגוון המקרים רב הוא. סמכותו זו של בית המשפט זכתה להדגש יתר בתיקון מס' 43, שעה שבית המשפט זכה מפורשות בסמכות רב-פעמית לקבוע מועדים להריסת מבנה עבריין על יסוד ההנחה שעניינו של המבקשת יישקל מעת לעת על פי מצב הדברים – מאזן האינטרסים, בלשוננו – שיהיה בעת הידון הבקשה למתן אורכה נוספת."

יש ללמוד מדברים אלו, ומי שצריך להפיק את הלקח היא דווקא הוועדה המקומית, המערימה קשיים בלתי סבירים למתן היתרי בניה ומפעילה את כוחה נגד אזרחים ללא סמכות וללא דין.

טוען סינון...ajaxSpinner