תפריט חיפוש

קבלת מידע בהליך תכנוני

25 מאי, 2005 |
עו"ד סמדר בן-דור

הארה חשובה של עו"ד סמדר בן-דור לגבי קבלת מידע מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה וממשרדי מהנדס המועצה/העיר - זכות האזרח לקבל וחובת הרשות לתת.

אנו מצויים בהליך משפטי או מעין משפטי מול הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - אשר שלביו הם: הגשת התנגדות לתוכנית, הגשת ערר, ועתירה מנהלית לפי הצורך והנסיבות.

בבואנו לקבל מידע בנושא שבמחלוקת, נאמר לנו על ידי פקיד הרישוי כי יש תור ארוך לקבלת מידע זה, וזמן ההמתנה הצפוי הוא כחודש ימים. בנוסף, השירות של קבלת המידע טעון בתשלום של אגרה/היטל כנהוג בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

האמנם צודק בעניינים אלו פקיד הרישוי?

תשובה:

פקיד הרישוי אינו צודק.

פקיד הרישוי מסתמך בדבריו על חוק חופש המידע, הקובע כי לכל אזרח או תושב ישראלי הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם לחוק הנ"ל. תקנות חוק חופש המידע מסדירות ביצוע החוק הנ"ל וכן קובעות אגרות לתשלום, אשר מטרתן לממן את הוצאות הטיפול. אולם לאור מעמדן של רשויות התכנון והבנייה כרשויות מנהליות, הן כפופות גם לעקרונות הכלליים של המשפט המנהלי, לרבות העיקרון הידוע כ"זכות העיון".

"זכות עיון" משמעה זכותו של אדם לעיין במסמכי הרשות הציבורית. זכות זו מורכבת מזכות עיון פרטית, לפיה זכותו של אדם לעיין במסמכים שיש לו בהם עניין אישי, ומזכות ציבורית, לפיה זכותו של כל אדם לעיין במסמכים, גם אם אין לו עניין אישי בהם. חוק חופש המידע מסדיר את נושא זכות העיון הציבורית, אולם אין בו כדי לשלול מבעל דין את זכות העיון הפרטית הנתונה לו. לפיכך, כשמדובר במי שהוא בעל דין בהליך משפטי או מעין משפטי, זכותו של צד להליך זה לקבל את החומר הנדרש לו - לא רק מכוח חוק חופש המידע, אלא גם מכוח זכות העיון הפרטית הנתונה לו, ללא שום תנאים או הגבלות אשר מקורם בחוק חופש המידע או התקנות על פיו.

לפיכך על הרשות [כרשות מנהלית], אשר חל עליה עקרון תום הלב, לפעול לא רק כדי לצאת ידי חובתה הפורמלית, אלא עליה לנהוג בתנאים הוגנים וסבירים כדי לאפשר לבעל הדין להשתמש הלכה למעשה במידע הנחוץ לו [גם כשמידע זה נחוץ לו כדי לעמוד על זכויותיו מול אותה רשות מנהלית עצמה].

טוען סינון...ajaxSpinner