תפריט חיפוש

איזו סטייה במידות מותרת על פי מפרט המכר?

25 יולי, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האומנם מותרת לפי חוק המכר (דירות) סטיה של 2%?

על פי צו מכר דירות (טופס של מפרט) תשל"ד - 1974, סעיף 7 (א) - "סטיה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו- 6 ובין השטח למעשה" - היא סטייה קבילה. בסעיפים 5 ו- 6 מדובר בשטח הדירה ובשטחים הצמודים לדירה, כגון - חדר מדרגות, מחסן, מרתף דירתי, גג מוצמד [ואילו לגבי גינה מוצמדת - הסטייה המותרת בשטחה היא עד 5%].  

האם אפשר לגזור מהוראה זו מהי הסטייה שאינה קבילה במדידת רוחב או אורך? שהרי אם הגבול לסטייה המותרת במידת שטח הוא 2%, מתבקש כי הסטיה הקבילה במידת אורך או במידת רוחב תהיה שורש מ 2 והיא 1.414%. לאמור, סטייה של 2% במידת אורך או רוחב היא סטייה שאינה קבילה על פי מפרט המכר.

גם סטייה של 1.5% אינה קבילה.

לדוגמא, אם החלל הנבדק שטחו 12 מ"ר ומידותיו הן רוחב 3 מ' ואורך 4 מ', שטחו המותר יהיה לכל הפחות 98% מהשטח החלל המתוכנן והרשום כלומר 11.76 מ"ר.

אם נפחית מאורכו של החלל 2% נקבל אורך של 3.92 מ'.

אם נפחית מרוחבו של החלל 2% נקבל רוחב של 2.94 מ"ר.

השטח של החלל שבו האורך והרוחב מופחתים ב 2% יהיה 3.92 מ' כפול 2.94 מ' שהוא 11.5248 מ"ר - שטח הקטן מהשטח המתוכנן ב- 3.96% - מתקבלת סטייה כמעט כפולה מהסטייה הקבילה על פי חוק המכר (דירות)!

החישוב מראה כי כדי להישמר מסטייה בלתי קבילה על פי חוק המכר (דירות) ולא לעבור את הגבול של 2% בחישוב שטח דירה או חלק ממנה או חלק צמוד לה, צריך לדקדק עוד יותר לגבי מידות אורך ורוחב - עד כדי שורש מ- 2 שהם 1.414% בלבד.

טוען סינון...ajaxSpinner