תפריט חיפוש

חישוב שטחים - בליטות וקירות

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

חישוב שטחים ואחוזי בניה נועד לצרכים שונים; ביניהם - קביעת גודל הדירה בהסכמי המכר, קביעת אגרות בניה, בסיס מספרי לחישוב אחוזי בניה, ועוד.

ישנן שיטות רבות ושונות לחישוב שטחה של דירה - ולא בכך עוסק פרק זה, אלא - תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים (תשנ"ב - 1992), תוך התמקדות בבליטות ובעובי קירות.

הקורא מופנה אל התקנות הנ"ל, וכאן יובאו מספר הערות מתוך התקנות, לתשומת לב;

  1. לפי תקנה 4 (ב) - מידות השטח הבלתי מקורה תתבצע בגובה הרצפה, ומידות שטח אחרות - למעט עליית גג וקומת מסד - בגובה 1.2 מ' מהרצפה.
  2. לפי תקנה 4 (ג) - פתח ברצפה העולה בשטחו על 0.5 מ"ר לא נכלל במניין השטח.
  3. שטח עליית גג - הוא ההשלכה האופקי על הרצפה של החלק בעליית הגג, שגובהו מעל 1.8 מ'.
  4. לפי תקנה 4 (ה) - "בליטות החורגות מהקיר החיצוני בפחות מ - 0.5 מ' ושאין בהן המשך לחלל הפנימי של הבניין, לא יבואו במניין השטח המותר לבניה. היו בליטות כאמור בולטות יותר מ - 0.5 מ', יבוא שטח הבליטה העודף על 0.5 מ' במניין השטח המותר לבניה כשטח שירות לפי תקנה 9, אולם בליטה חיצונית תת קרקעית לא תבוא במניין השטח המותר לבניה".
  5. לפי תקנה 4 (ה1) - בליטות עד 75 ס"מ לצורך חיזוק נגד רעידות אדמה - לא ייכללו כשטחי בניה.
  6. לפי תקנה 4 (ה2) - בבניין עם מעטפת כפולה, לא יבוא השטח הנוצר ממנה במניין השטח המותר לבניה, ובלבד שהמרווח הפנימי לא יעלה על 0.9 מ'.
  7. לפי תקנה 4 (ו), גומחה או גבלית (נישה או ארקר), הבולטת מקיר חיצוני של בניין עד 0.5 מ', החלק העודף על 0.25 מ' אך קטן מ- 0.5 מ' לא ייכלל כשטח הבניה, והחלק שעוביו עולה על 0.5 מ' ייחשב כשטח שירות לפי תקנה 9.
  8. לפי תקנה 4 (ז) עובי קיר חיצוני בחלקו שמעל 0.25 מ' ועד 0.5 מ' לא ייכלל כשטח הבניה.
  9. תקנה 4 (ט) ניתנת לפרשנויות שונות ונוגדות לפיכך היא מובאת להלן כלשונה:

"(ט) היה שטח בקומת כניסה לבנין מקורה באופן כלשהו בגובה שאינו עולה על שתי קומות, ולא היה סגור ביותר משני קירות, יבוא שטח זה במנין שטחי השירות לענין תקנות אלה; היה גובה הקירוי של שטח כאמור שתי קומות או יותר, לא יבוא אותו שטח במנין השטח הבנוי."

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner