תפריט חיפוש

חוות דעת מומחה בית המשפט נבדקה ונדחתה

22 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בית המשפט כתב ביקורת על מומחה בית המשפט, שלל את עיקר הממצאים של מומחה הנתבעת רפי גיל, ופסק מאות אלפי ₪ לדיירים ברחוב ההשכלה בתל אביב בגין ליקויי בניה ואי התאמות, כמו גם חובת תיקון של הרכוש המשותף בפיקוח מומחה התובעים.

בית משפט השלום בתל אביב בחן טענות בדבר קיום ליקויים בדירות מגורים בתל אביב.

מדובר בת"א 11963-04-11 נציגות הבית המשותף ואח' נ' שני יזמות והשקעות בע"מ, שופטת: כרמלה האפט, פסק דין מיום 24.2.2016, פורסם באתר "פסק דין".

להלן ריכוז הנתונים שהיו בפני בית המשפט בעניין זה, ועיקר קביעותיו, מתוך האמור בגוף פסק הדין:

סעיפים 17-19:

"17. מטעם התובעים העידו בפניי התובע 3 (תצהירו סומן ת/1) התובע 5 (ת/3) התובע 8 (ת/2) והתובע 9 (סומן ת/4). במקביל הגישו התובעים, הן בגין כל אחת מן הדירות נשוא התובענה והן בגין הרכוש המשותף בבניין, חוות דעת מומחה מטעמם, אינג' עזרא בן עזרא (להלן: "המומחה מטעם התובעים" ו- "חוות דעת המומחה מטעם התובעים" בהתאמה).

18. מטעם הנתבעת העיד בפני נציג מטענה, אבי טוריסקי (נ/1). כן הגישה חוות דעת מהנדס מטעמה, רפי גיל (להלן: "המומחה מטעם הנתבעת" ו- "חוות דעת המומחה מטעם הנתבעת" בהתאמה).

19. בנוסף מונה בתיק זה מומחה מטעם בית המשפט, המהנדס מר אלי תומר, אשר הגיש את חוות דעתו ותשובותיו לשאלות התובעים ואף העיד בפניי (להלן: "המומחה מטעם בית המשפט")."

סעיף 20:

"20. המומחה מטעם בית המשפט מצא כי קיימים בדירות וברכוש המשותף ליקויי בניה שונים. על פי חוות דעתו עלות תיקון ליקויי הבנייה בכל אחת מן הדירות (כולל מע"מ ופיקוח הנדסי) תעמוד על סך של:

12,162 ₪ בדירת גרייבר;

13,353 ₪ בדירת דורנר;

18,629 ₪  בדירת איפרגן-מלצר;

16,120 ₪ בדירת בן דוד-לפיד. עוד על פי חוות דעתו תעמוד עלות תיקון הליקויים ברכוש המשותף על סך של 48,777 ₪."

סעיף 23:

"23. עם זאת בענייננו, ולאחר שהמומחה מטעם בית המשפט גם נחקר בפני בחקירת שתי וערב, הגעתי כדי מסקנה כי אתקשה לקבל את חוות דעתו כלשונן. בעניין זה לא למותר לציין כי המומחה לא ידע להשיב על חלק נכבד מהשאלות שנשאל ואף התחמק ממתן מענה לשאלות אחרות; בחר שלא להתייחס לתקנים חדשים אלא הסתמך על ידיעותיו הקודמות ואף ציין כי אין הוא זוכר או מכיר את התקנים החדשים, או שאין צורך להתייחס אליהם (ורק לשם ההמחשה ראו פרוטוקול הדיון עמ' 17,24,32,46). בנסיבות אלה ובשים לב לכך שכדבריו של כב' השופט י' עמית בע"א 4232/13 אנגלו סכסון סוכנות לנכסים בע"מ נ' אלי בלום [פורסם בנבו] (29/1/15), פסקה 8, הרי שחוות דעת מומחה בית המשפט איננה אלא ראיה במכלול הראיות, אתייחס אליה אך ככזו, ובצד זאת אתייחס גם לחוות דעת המומחים מטעם הצדדים."

לאחר דיון בחוות הדעת של מומחה בית המשפט ושל הצדדים, הגיע בית המשפט למסקנות  כדלקמן:

סעיפים 85-86:

"85. על הנתבעת לשלם לתובעים סך של על פי הפירוט הבא: לתובעת 4 תשלם הנתבעת סך של 101,424 ₪; לתובעים 5 ו- 6 תשלם הנתבעת סך של 110,485 ₪; לתובעים 7 ו- 8 תשלם הנתבעת סך של 76,875 ₪; לתובעים 9 ו- 10 תשלם הנתבעת סך של 99,659 ₪.

86. בנוסף על הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 48,000 ₪ (12,000 ₪ לכל דירה)."

בנוסף, חויבה הנתבעת לבצע תיקונים ברכוש המשותף, תוך 120 יום.

בעניין עבודות אלו, מונה מומחה התובעים לפקח על העבודות – וכאמור בסעיף 82 לפסק הדין –

"כלל העבודות יבוצעו בפיקוח המומחה מטעם התובעים, על חשבונה של הנתבעת ועד אשר יקבע המומחה מטעם התובעים כי העבודות הושלמו להנחת דעתו."

טוען סינון...ajaxSpinner