תפריט חיפוש

התקן והתקנה - זה בצד זו, ללא סתירה

22 אפריל, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לפעמים יש דרישות המופיעות בתקנות, ובעניין דרישות אלו - אין שום אזכור להן בתקנים כלשהם. מדובר בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, ולעומתן, בתקנים הישראליים.

דוגמא:

מבנה ומידות של מדרגות בחלקי הבניין המשותפים ובתוך דירות; לגבי פרטי התכנון של המדרגות, מידות שלח ורום, רוחב, גובה מזקף ראש, המעקים ומבניהם, מידותיהם וריחוקם זה מזה או מרחק מעקה מהקיר שממול, וכיוצא בזה; כל אלה פריטים המובאים בתקנות בהרחבה ובליווי שרטוטים, ואילו בתקנים קיימת התייחסות רק למבנה המעקה (תקן 1142) - אליו יש הפניה בתקנות.

לא נמצא מידע על תכנון חדרי מדרגות או על פרטי בניין של המדרגות עצמן בתקנים - מידע שמצוי, כאמור, בתקנות [ראה תקנות 3.2.2.1 והלאה].

דוגמא נוספת – רוחב פרוזדורים [קיים מידע בתקנות ולא קיים בתקנים].

ישנם נושאים שמפורטים בתקנות, מבלי שהם נדונים בתקנים, וישנם נושאים שמשולבים הן בתקנות והן בתקנים, המשלימים אלו את אלו ללא סתירה כלשהי, אף שהמעיין בתקנות ובתקנים עלול לסבור בטעות כי קיימות סתירות.

דוגמא:

בעניין מיגון דלת כניסה, בתקנה 2.92 כלולים שני אמצעי מיגון - אמצעי (1) ואמצעי (2).

אמצעי (1) כולל הפניה אל תקנים ישראליים כפי שיפורט. באמצעי (2) אין אזכור של תקן כלשהו.

להלן הסבר:

ניתן לבחור בעניין נעילת הדלת, בין אמצעי (1) לבין אמצעי (2).

בבחירת אמצעי (1) - ישנן בתקנות דרישות שונות לגבי מיגון דלת הכניסה, תוך הפניה אל סדרה של תקנים ישראליים -

---תקן 101 בנושא המנעול התחתון.

---תקן 295 בנושא דיסקיות מתכת.

---תקן 23 בעניין מזוזות המלבן.

לפיכך, התאמה של נעילת דלת כניסה מבחינת מיגונה לאמצעי (1) מותנית בהתאמה לתקנים הנ"ל -  כפי שמותנה בצורה מפורשת בתקנות.

האמצעי היותר נפוץ הוא אמצעי (2), ובתקנות (כאמור תקנה 2.92) - יש 5 סעיפי הוראות המתייחסים למנעול ביטחון בעל בריחים לארבעה כיוונים, העומסים על כל בריח, קוטר הבריחים ואורכם, ברגים ואביזרי מתכת השייכים לנעילה ועוד.

מה שאין בתקנה 2.92 לגבי אמצעי (2) - זו הפנייה לתקן כלשהו.

התקן שותק בעניין אמצעי (2) במיגון דלת כניסה, והבוחר באמצעי (2) - די לו בביצוע התאמה לתקנות כפי שהן, ללא שום הישענות וללא שום הסתייעות בתקן כלשהו.

לשון אחר, באמצעי (1) התקנה מפנה אל התקנים, והאמור בהם והמפורט בהם משלימים את מה שנאמר בתקנה.

באמצעי (2) - אין שום אזכור של תקן, וביצוע התואם את התקנה הוא מספיק.

יתירה מכך, "החדרת" תקן כלשהו אל מסכת הדרישות של אמצעי מס' (2) מחטיאה את המטרה ואת הנאמר בתקנה לגבי אמצעי מס' 2.

אמירה של מומחה [או של שופט בעקבות חוות דעת מומחה] כי יש להיזקק לתקנים כאשר מדובר בנעילת דלת הכניסה לפי אמצעי (2) - בטעות יסודה.

אמירה של מומחה [או של שופט] כי ישנה סתירה בין התקנים לבין התקנות - מעידה על חוסר הבנה של הנושא ואין לקבלה.

הדברים אינם מובאים כאן בחלל ריק, כי ישנן אמירות של מומחים (ושל שופטים) - שאין הן אלא עדות לאי-הבנה של התנאים והכללים בתחום התכנון, כפי שמובא בדוגמאות לעיל, ובעניינים רבים אחרים.

טוען סינון...ajaxSpinner