תפריט חיפוש

הריסה - היתר בניה לביצוע הריסה

9 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי חוק התכנון והבניה (תשכ"ה-1965), סעיף 145(א), נדרש לקבל היתר בנייה גם על הריסת בניין, וזו לשון החוק -

" 145. (א)  לא יעשה אדם אחד מאלה ולא יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו רשות הרישוי המקומית היתר לכך ולא יעשה אותו אלא בהתאם לתנאי ההיתר:

 (1)   התווייתה של דרך, סלילתה וסגירתה;

(תיקון מס' 9) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 17) תשמ"א-1981

(2)   הקמתו של בנין, הריסתו והקמתו שנית, כולו או מקצתו, הוספה

לבנין קיים וכל תיקון בו, למעט שינוי פנימי בדירה;

בפסקה זו –

"שינוי פנימי" – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו

פוגע בחזיתו או במראהו או בשלד של הבנין או ברכוש משותף

או בצנרת או ציוד אחר המשרתים גם דירות אחרות, אינו פוגע

בזולת ואינו משנה את  שטחה  של  הדירה  למעט  תוספת  של

שטח מרפסת שנסגרה כדין או את מספרן של יחידות הדיור;

"דירה" – חדר או  תא, או  מערכת  חדרים  או  תאים,  שנועדו

לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך

אחר;

(3)    כל  עבודה  אחרת  בקרקע  ובבנין  וכל  שימוש  בהם  שנקבעו

בתקנות כעבודה או כשימוש הטעונים היתר כדי להבטיח ביצוע כל

תכנית".

(ההדגשות לא במקור)

אין רשות לאדם לבצע הריסה, מלאה או חלקית, של בנין - למעט שינוי פנימי, בתנאי שהשינוי הפנימי (המותר להריסה ללא היתר) לא משנה דבר בחזיתות הבנין, ולא יוצר שינוי (פגיעה) בשלד הבניין וכן לא גורם לפגיעה בצנרת או בציוד אחר המשרת דירות אחרות, זולת הדירה בה מבוצע השינוי.

ההיתר להריסה חייב לכלול תיאור של פרטי הבנין הנהרס, או השינוי הפנימי הכולל בתוכו הריסה, ובמקרה של שינוי במבנה הסטטי של הבנין - נדרש לצרף לבקשה להיתר חישוב סטטי.

לדוגמא, בית דו-משפחתי המחובר בקורות המצויות בשתי הדירות ונמשכות מדירה אחת אל דירה שניה - כמוצג בשרטוט לעיל.

מתוארת בדוגמה הנ"ל קורה נמשכת, מעמוד A בצד דירת לוי, דרך עמוד B, שהוא בקו החיבור בין שתי הדירות, ועד עמוד C, בצד דירת כהן. אם משפ' לוי מעוניינת להרוס את ביתה כדי לבנות תחתיו בית חדש, אחר, משודרג ביחס לבית הישן הקיים - עליה להגיש תכניות המתארות היכן וכיצד תתבצע ההריסה, ולצרף חישוב סטטי מתאים.

החישוב הסטטי אמור להתמודד עם הבעיה של שינויים בכוחות ובמומנטים בחלק שאמור להיוותר על תילו, BC, השייך למשפחת כהן, בעקבות הריסת החלק של לוי, והפיכת הקורה העוברת מקורה בת שלושה סמכים: A B C, לקורה קצרה יותר כמחצית הקורה המקורית - BC אך על שני סמכים.

שינוי זה גורם לכך שהקורה החדשה BC חייבת לשאת  במאמצים נוספים אחרים, ולעמוד בתנאים אחרים של מומנטים ומאמצים, ויש לחזקה בהתאם.

זאת, בצד בעיות הנדסיות נוספות הנובעות מעצם ההריסה, עוד בטרם הבניה החדשה.

בעניין זה, יצוין כי כדי לבצע שינויים מבניים בקנה מידה עירוני - כגון: תכנון רכבת תחתית, או בנייה הטעונה בחפירות העלולות להשפיע על יסודותיהם של בניינים סמוכים, או בנייה הטעונה בשימוש באמצעים מכניים אשר עלולים לזעזע בניינים סמוכים - נדרש לערוך סקר מבנים, ולצרף לסקר זה חישובים מתאימים.

החישובים יבטיחו כי תוואי המנהרה מרוחק במידה מספקת מהבניינים הבנויים בצד המנהרה או מעליה, כך שלא ייפגעו.

בבדיקה זו יש להתייחס למבנים במצבם כפי שהוא, ולא להניח כי הם חזקים ויציבים מפני שנבנו על פי כל הכללים והדרישות.

שמא יש בית אחד עם עמוד בעל סכנת קריסה בגלל שמידותיו של העמוד לא מספיקות, או בגלל שהבטון בו הוא בתהליך נשירה והזיון כבר גלוי וחלוד - כי אז נדרש לחזק את הבניינים תחילה, ורק לאחר מכן לחפור את המנהרה...

 

טוען סינון...ajaxSpinner