תפריט חיפוש

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא

קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?

פרגולה

"פרגולה" מוגדרת בתקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג 2003:

""מצללה (פרגולה)" - מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;"

פרגולה כאמור - מותר לבנות ללא היתר בנייה, וזאת על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד 2014 - פרגולה היא מבנה שלא מחייב קבלת היתר בנייה, ואלה הם התנאים לכך:

"12. מצללה

הקמת מצללה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:

(1) שטחה אינו עולה על 50 מ”ר או על 1/4 משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג - הכול לפי הגדול יותר;

(2) המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;

(3) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה."

התקנות אינן מבדילות בין "גג" לבין "מרפסת", והפרשנות המקובלת בפרקטיקה היא שמרפסת וגג - אחד הם. יתרה מזו, הצורך בפרגולה קיים במרפסת - ולא בגג, כך שפרשנות אחרת, לפיה מרפסת איננה נכללת בתקנות אלה - הופכת את התקנה ל"אות מתה" שאין אפשרות והיגיון ביישומה.

ועוד, ראה ערר 344/10 צימרמן נ' הוועדה המקומית לתו"ב רחובות, בו הכירה ועדת הערר בחיוניות של שטח חוץ מקורה לכל דירה:

"במקרה דנן, הואיל ובמרפסת הגג מדובר בפרגולות (כהגדרן לעיל) הרי שטרם מוצאה האפשרות לקירוי על פי תקנה זו, אשר בבסיסה ההכרה בחיוניותו של שטח חוץ מקורה לכל דירה.

לפיכך אנו סבורים כי קיים מקור נורמטיבי לקירוי המבוקש."

ההדגשה במקור.

גגון, סוכך קבוע וסוכך עונתי

לגבי סוכך עונתי, או סוכך מתקפל, מוגדרים תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג 2003 כדלקמן:

""סוכך עונתי" - מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה מפני השפעת מזג האוויר בחורף;"

מתוך הכלל ניתן ללמוד מהו סוכך קבוע המיועד למגורים, והוא: מתקן העשוי חומרים קלים, המגן בפני השפעת מזג האוויר, והדבר כולל גם מבנה קל-מקורה, משופע וכיוצ"ב. הכללים לבניית גגון כנ"ל שאינו פרגולה - ללא היתר, הם כדלקמן, מתוך תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד 2014:

"11. גגון, סככת צל, סוכך מתקפל

(א) הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1) לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים;

(2) נבנה מחומרים קלים.

(ב) הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ–50 סנטימטרים.

(ג)  קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.

(ד) הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ”ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו."

לגבי "סוכך עונתי", כפי שהוא מוגדר בתקנות כאמור לעיל - קיים פטור מהיתר כדלקמן:

"26. סגירה עונתית

הקמת מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים בבית אוכל מפני השפעת מזג האוויר בחלק מחודשי השנה - סגירה עונתית, בתחום המגרש או ברחוב פטורה מהיתר, ובלבד שתקופת הצבתו לא תעלה על התקופה שנקבעה להצבת מיתקן כאמור לפי חוק עזר של הרשות המקומית או לפי תנאי רישיון עסק."

לאמור, תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד 2014 התירו בנייתם של רכיבי חיפוי והצללה במבנים ללא היתר בנייה, אך בכל מקרה - חלה חובה להודיע לוועדה על עבודות הבנייה בתוך 45 ימים ממועד הביצוע, כולל אישור מהנדס ליציבות הפרגולה, הגגון או הסככה.

לגבי סוכך עונתי, המיועד להגנה על היושבים בבית אוכל - אין צורך בהודעה לוועדה המקומית, אולם תקופת הצבת הסוכך העונתי מוגבלת בזמן.

טוען סינון...ajaxSpinner