תפריט חיפוש

רוחב פרוזדור בדירת מגורים

10 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כאשר מתקבלת דירה בה הפרוזדור צר מהמינימום שקבוע בתקנות, והדיירים מלינים על כך, באה התשובה השכיחה כי המידות שבתוכניות הן ברוטו, כלומר, כוללות את עובי הטיח, ולכן לאחר ביצוע שכבות טיח על הקירות משני הצדדים, מתקבל רוחב צר מזה שבתוכנית ואין בכך פגם.

עוד מוסבר לדיירים, כי הרחבת הפרוזדור כרוכה בהצרת החדרים הסמוכים ולכן העבודה של הרחבת הפרוזדור אינה כדאית.

בעניין הטענה כי המידות שבתוכנית כוללים את עובי הטיח, ראה התייחסותו של בית המשפט העליון לסוגיה זו.

ראה ע"א 101/88 אנדס - תכנון הנדסה ובניה בע"מ נ' ניסים וחנה אילוז ואח', בית המשפט העליון, שופטים: דוד לוין, גבריאל בך ושאול אלוני, פסק דין מיום 23 לאפריל 1990, פורסם ב"פדאור" הקובע לאמור:

המפה... הינה נספח לחוזה, בסיס להתקשרות בין הצדדים ולא תכנית עבודה.

המפה נועדה להראות לקונה מהי הדירה הגמורה שהוא רוכש ולא דירה במצב בלתי מוגמר. לרוכש דירה אין כל ענין במידות מבלוק לבלוק, ואם אין הוראה ברורה שכזאת היא המידה, מבלוק לבלוק, יש להבין שהמדובר בתכנית המראה דירה כפי שהקונה צריך לקבל אותה.

פסק דין מיושן?! הוא טוב כיין המשומר, ונסמך על פסק דין אחר - ע"א 391/80 לסרסון נ' שכון עובדים בע"מ, פ"ד לח (2) 237.

באשר לטענה השנייה לפיה הרחבת הפרוזדור תקטין חלל אחר בדירה, הרי טענה זו ברורה כי אי אפשר ליצור יש מאין, אך התלונה בדבר פרוזדור צר היא תלונה מוצדקת, כי בתוכניות [בין תוכנית המכר, בין תוכנית היתר הבניה] - מוצג הפרוזדור ברוחב גדול יותר, דבר היוצר אשליה אצל הדיירים ופיתוי ללא כיסוי לרכישת הדירה.

זאת ועוד, לא אחת נפסק פיצוי לפי עלות הרחבת הפרוזדור הצר, אף על פי שכל הרחבה כזו מקטינה חללים סמוכים בדירה. ראה להלן כדוגמא אחת - ת"א 1373/88 ארז איתן ואח' נ' דניה סיבוס ואח', בית המשפט המחוזי בחיפה, שופט: מלכיאל סלוצקי, פורסם ב"פדאור", להלן ציטוט:

5. לקוי המצוי בכל הדירות מתיחס לרוחב הפרוזדור. סעיף 2.05 בתוספת השניה של תקנות התכנון והבניהתש"ל-1970 קובע כי רחבו של פרוזדור אשר אורכו הוא מעל 4 מ' לא יפחת מ-1 מ'. אורך הפרוזדור בדירות נשוא התביעה הוא 4.26 מ' ורוחב הפרוזדור תוכנן ובוצע ברוחב של כ-0.9 מ'. באשר לטענה שרוחב הפרוזדור היה רשום על התכנית והקונה יכול היה לבדוק ענין זה בשלב מוקדם, נפסק ב-ע.א. 86/86, אחד העם שפירא נ' לשם, פס"מ תשמ"ח(1)ע'3 בע'6:

"באשר לאי ההתאמה הנוגעת לרוחב הפרוזדור שבדירה, כפי שיפורט להלן, אין להניח שהקונים שאינם מומחים בתחום הבניה, אפילו היתה להם האפשרות לבדוק את רוחבו, יוכלו לבדקו בעיני מומחה...".

אין טענה ולא הוכחה כי תשומת ליבו של מי מהתובעים הופנתה לכך שהמסדרון צר מהנדרש על פי התקנות. לענין משמעות רוחב הפרוזדור ציין המומחה כי גריעה של 10 ס"מ מרוחב מסדרון היא משמעותית ומורגשת, באשר היא מכבידה על מעבר אנשים והעברת חפצים וכלים, כפי שאכן עולה מחומר העדויות, בעוד שגריעה של 10 ס"מ מחדר צמוד אינה מורגשת באותה מידה(ראה ת/16א'). עלות תיקון לקוי זה בכל אחת מהדירות הוערכה על ידי המומחה ל-3,500 שקלים לדירה נכון לתאריך עריכת חוות הדעת.

טוען סינון...ajaxSpinner