תפריט חיפוש

שיפועי ניקוז במרפסת (לרבות מרפסת מקורה)

25 מרץ, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי תקן 1555.3 מערכת פסיפס: קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף, סעיף 3.2, נדרש שיפוע של 1% לריצוף המרפסת, וזו לשון התקן בעניין זה:

"3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון(12). בשטחים שאינם מקורים, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, לכיוון פתחי הניקוז. הסטיות המקסימליות המותרות מהתכנון יהיו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 789(13). המתכנן ידאג לכך, שגובה החלל לאחר הריצוף, בהתחשב בסטיות המותרות במפלס הרצפה, יתאים לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)."

 

אכן, לשון התקן עלולה להטעות: כתוב בו כי השיפוע הנדרש (1%) חל על שטחים שאינם מקורים במרפסות, ולא כתוב מהו הדין כאשר השטחים מקורים.

נוסח זה מהווה בסיס לשגיאות תכנון, כי ניתן להבין ממנו שבמרפסת מקורה לא נדרשים שיפועי ניקוז אל הנקז שבמרפסת. הוא הדין לגבי שטחים אחרים, כגון - קומות עמודים מפולשות.

מצד שני, ידוע כי הגשם חודר גם אל מרפסות מקורות, מהצד, בהשפעת הרוח.

בא תקן 1752.1 מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום, וקובע, ראשית דבר, כדלקמן:

"1.1 חלות בתקן

תקן זה דן בתשתית לאיטום (ראו הגדרה 1.3.1) של גגות שטוחים עשויים בטון מזוין, לרבות מרפסות, (להלן: "גגות")".

ובהמשך, בסעיף 3.1.1.2 וטבלה מס' 1 רואים כי במערכת איטום לא חשופה (כגון - שעליה קיימת שכבת ריצוף), נדרש שיפוע של 1% לפחות.

האמור בתקן 1752.1 חל על מרפסות, ולא רק על מרפסות מקורות.

להבהיר, לא נדרש למדוד את השיפוע של הריצוף באמצעות סרגל באורך של 2 מ'.

מדידת שיפוע הריצוף באמצעות סרגל שאורכו 2 מ' - מכשירה רצפה ששיפועיה גרועים, ויש בה שלוליות מים שלא מתנקזים. מדידת שיפועי ריצוף צריכה להתבצע באמצעות פלס קצר; 40-60 ס"מ.

בבדיקת תקן 1752.1, רואים כי הסרגל באורך 2 מ' משמש למדידת שיעור השיפועים של התשתית, ולא של הריצוף.

להלן ציטוט מהתקן:

"3.1.1.3.        מדידת שיעור השיפועים

מניחים סרגל באורך 2.00 מטר מפלסים אותו ומודדים את הפרש הגובה מקצה הסרגל לפני התשתית כאשר צידו האחר של הסרגל מונח על התשתית.

הערה 1:

בגגות ובמרפסות שאי אפשר למדוד בהם בסרגל שאורכו 2.00 מטר תיערך המדידה בעזרת סרגל שאורכו 80% מהאורך הנמדד.

הערה 2:

מותר לתקן או להשלים שכבת שיפועים ב"מדה" צמנטית בתנאי שעובייה של שכבת התיקון יהיה 1-8 ס"מ".

התשתית עליה מונח הסרגל באורך 2 מ' אינה פני הריצוף -  התשתית היא בין השלד לבין מערכת האיטום.

 הגדרה 1.3.1 בתקן - קרה תרשים א'.

 

לסיכום יודגש כי בשטח מרוצף לא מודדים את השיפוע בסרגל שאורכו 2 מ', והעושה כך - פועל תוך שיבוש ההוראה שבתקן, לפיה יש למדוד את התשתית בסרגל באורך 2 מ' כמפורט במצוטט לעיל, דרישה שלא קיימת בקשר למדידת שיפועי ריצוף.

 

 

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner