תפריט חיפוש

שיקולים ארוכי טווח בבדיקות חיפויי האבן

13 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יתכן מצב כי חיפוי האבן שעמד בשליפה לשביעות רצונו של מי שקבע בדיקה זו, והוא אכן חזק ויציב כיום, הוא חיפוי אבן שמלכתחילה לקוי ובנוי בניגוד להוראות התקן, וסופו להתנתק מהקיר ולגרום לנזקים, שהיו נמנעים לו נערכה בדיקה בהתאמה להוראות התקן החל ללא שום קיצורי דרך וללא הסתמכות על בדיקת שליפה.המצדדים בבדיקת שליפה כתחליף למערכת בדיקות של התאמה לתקן - משלים את הציבור, פועלים בניגוד מוחלט להוראות התקנות והתקן, ולא ברור על סמך מה הם עושים זאת.

התקן הישראלי 2378.1 החל על חיפויי לוחות אבן בשיטת הקיבוע הרטוב, הוא תקן מחייב למרות שאינו תקן רשמי. הדבר נובע מתוך ניסוח תקנה 14.03 לתוספת השניה של תקנות התכנון והבניה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות] תש"ל - 1970, אשר מאמצת ביצוע חיפויי האבן בהתאמה לתקן הנ"ל.

עולה לעתים טענה על ידי מומחים כי התקן הנ"ל לא מתייחס לזמן עתיד וכל הבדיקות הן רק כדי להבטיח חוזק שליפה מיידי [היום ולא מחר].

טעות בידי מי שמחזיק דעה זו.

עצם העובדה כי בהוראות התקן ושיטות הבדיקה קיימת סדרה ארוכה של שיטות ובדיקות, הוראות ומפרטי ביצוע הנתונים כולם בתוך גוף התקן כחלק בלתי נפרד ממנו וכחלק מחייב, במקום הסתפקות בבדיקת שליפה ותו לא - מהווה הוכחה כי לנגד עיניו של מחוקק המשנה ניצבה גם הדאגה לעתיד.

שאם לא כן, די היה בבדיקת שליפה, המוכיחה חוזק עכשווי של חיפויי האבן.

אלא שאין צורך להתפלמס עם מצדדי בדיקת השליפה כבדיקה בלבדית, כי בסעיף 3.4 לתקן נאמר במפורש כדלקמן: "חיפוי האבן יתוכנן לקיים [אורך חיים] שווה לזה של הבניין, מבלי שהאבנים ישתחררו מהקיר, כך שמראה הקיר יישמר כל עוד נעשית תחזוקה מתאימה כנדרש בתקן הישראלי 2378 חלק 1".

בבואנו לבדוק את תנאי התחזוקה הנדרשים על פי תקן 2378 חלק 1, אנו רואים כי דרוש לבצע מעקב אחר סימנים של סדקים, קורוזיה וכיוצא בזה, ולטפל באמצעות המהנדס בהתאם לממצאים, דבר התומך בדעה כי קיים אבני החיפוי כקיים הבניין כולו, ולפיכך אין שחר לביצוע בדיקת שליפה כבדיקה בלבדית.

להבהיר, בבדיקת שליפה נבדק חוזק החיפוי מול כוח שליפת אבן מהקיר, או חלק ממנה, ולא נבדקים נתונים ודרישות אחרות בקשר לאופן החיפוי ועיגונו אל הבניין. בבדיקת שליפה אי אפשר לדעת האם חיפוי הקיר עומד בתנאי החשוב האמור בסעיף 3.4 כמצוטט לעיל.

ההוראות שבתקן המבטיחות קיים ארוך טווח בתקן 2378 חלק 2 כלולה דרישה בדבר איטום קיר החיפוי. האיטום נדרש לא רק כדי למנוע חדירת רטיבות לקיר, ודרכו אל פנים המבנה, אלא גם כדי להגן על העוגנים המוחדרים לקיר שהם לא תמיד עטופים בבטון. להבהיר, העטיפה בבטון מהווה הגנה מסוימת נגד קורוזיה בנוסף להגנות האחרות של סוג החומרים.

בסעיף 2.1.3 בתקן יש דרישה כי הווים יהיו מפלדה בלתי מחלידה וכי הברגים בעוגנים יהיו בעלי אותה הגנה מפני שיתוך [קורוזיה], וכנ"ל גם הרשת. הדרישה לשימוש באלמנטים ממתכת עמידים נגד קורוזיה חלה גם לגבי הזוויתנים התומכים שורות תחתונות.

לכל דרישות אלו אין שום השפעה על בדיקה מיידית של שליפה, שכן הקורוזיה משפיעה לרעה על החיפוי רק לאורך זמן רב.

סיכום ומסקנותיתכן מצב כי חיפוי האבן שעמד בשליפה לשביעות רצונו של מי שקבע בדיקה זו, והוא אכן חזק ויציב כיום, הוא חיפוי אבן שמלכתחילה לקוי ובנוי בניגוד להוראות התקן, וסופו להתנתק מהקיר ולגרום לנזקים, שהיו נמנעים לו נערכה בדיקה בהתאמה להוראות התקן החל ללא שום קיצורי דרך וללא הסתמכות על בדיקת שליפה.

המצדדים בבדיקת שליפה כתחליף למערכת בדיקות של התאמה לתקן - משלים את הציבור, פועלים בניגוד מוחלט להוראות התקנות והתקן, ולא ברור על סמך מה הם עושים זאת.

טוען סינון...ajaxSpinner