תפריט חיפוש

בית המשפט אינו מומחה

28 אפריל, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

אף שבית המשפט אמור להבין את נושא המומחיות בכל תחום ספציפי הנתון לפסיקתו, עדיין בית המשפט אינו מומחה, ואל לו לנהוג כאילו הוא עצמו מומחה מטעם צד לדיון או מטעם בית המשפט עצמו.

יש ובית המשפט כולל בתוך פסק דינו, כללים מקצועיים בניגוד לדעה שבמומחיות, וללא גיבוי הניתן לקביעת בית המשפט זו, על ידי חוות דעת מקצועית כלשהי, ובכך בית המשפט נתפש לכלל טעות. כאשר בנושא x קיימת ועומדת בפני בית המשפט חוות דעת אחת, ויתר חוות הדעת שותקות באותו עניין, חזקה כי חוות דעת זו נכונה מבחינה מקצועית ומצופה כי ביהמ"ש יאמצה.

בת"א 29266-06-19 אבי סגל ואח' נ' רם-אדרת הנדסה אזרחית בע"מ, היו חילוקי דעות בעניין מעקה מרפסת סלון. הדירות בתיק זה [שתי דירות] נמסרו לתובעים בשנת 2014, ועל כן, על פי "הלכת אוטמזגין" [*] - התקן החל בנושא מעקה המרפסת, הוא התקן 1752.1 משנת 2013 [ולא הנוסח הישן משנת 1998].

לעניין זה חשיבות שתובהר מיד:

בפסק הדין אוטמזגין, נקבע כי –

"יתר על כן, כשם שאין לדרוש מקבלן לקיים דרישה שטרם נכנסה לתוקף, הרי שאם הקבלן לא עמד בדרישות הדין, כפי שהיו בתוקף עד למסירת הדירה לידי הרוכש, אין מקום שיצא נשכר ממחדלו".

 ראה הרחבה בנושא זה בספר: "ליקויי בניה" כרך א' מאת א' בן עזרא בהוצאת "בורסי" עמ' 391. לאמור, המועד הקובע לגבי החלות - הוא מועד קבלת הדירה ואין להסתמך על תקן קודם משנת 1998.

בתקן 1752.1 משנת 1998 נקבע בסעיף 1.1 ["תחום התקן"] כדלקמן:

"תקן זה דן בתשתית לאיטום [ראו הגדרה 1.3.1] של גגות שטוחים עשויים בטון מזוין ושל מרפסות פתוחות [מרפסות פתוחות – להלן "גגות"]".

בתקן 1752.1 משנת 2013 נקבע בסעיף 1.1 ["חלות התקן"] כדלקמן:

"תקן זה דן בתשתית לאיטום [ראו הגדרה 1.3.1] של גגות שטוחים עשויים בטון מזוין, לרבות מרפסות [להלן: "גגות"]".

השינוי ברור;  התקן חל גם על מרפסות מקורות. הטעם לשינוי ברור אף הוא;  מרפסת מקורה היא פתוחה מצדדיה, והגשם אינו יורד אנכית אלא בשיפוע לפי כיוון הרוח, וחודר גם לפנים מרפסת מקורה. על כן דין מרפסת מקורה כדין מרפסת פתוחה.

בפסק הדין בעניין הנדון, בית המשפט קיבל את דעתו של מומחה הנתבעת המהנדס, יוסף קובטי, לפיה מכיוון שהיתר הבניה ניתן בשנת 2012, התקן החל הוא משנת 1998, ולכן אינו חל על מרפסות באשר הן, אלא רק על מרפסות לא מקורות. וכה נפסק:

"...הוספת "מרפסות" לגגות שטוחים מבטון, על פי הגדרת התקן, והכללתן עם גגות שטוחים בהגדרה כ"גגות", מטה את הכף לכך שפרשנות ראויה לא תחיל את דרישת התקן משנת 2013 החל על גגות שטוחים מבטון גם על מעקות המרפסות שבדירות התובעים"...

 ומכאן הסיק בית המשפט, כי התקן משנת 2013 לא חל על מרפסות, בניגוד גמור לאמור בחלות התקן, כי הוא כן חל על מרפסות...

בית המשפט פסק כך, ובעקבות זאת ביטל בפסק דינו קיומה של אי התאמה בעניין מבנה מעקה המרפסת [אי התאמה לתקן, ואי התאמה גם לתכנית היתר הבניה], אף על פי שהליקוי פורט על ידי מומחה התביעה [החתום על מסמך זה].

עינינו הרואות, כיצד נושא ברור ורשום בתקן ישראלי, הוכנס באופן מלאכותי לגדר של מחלוקת פרשנית, כאילו מדובר בסוגיה מורכבת הטעונה פרשנות מיוחדת, כאשר לאמתו של דבר מדובר בהוראה ברורה בסעיף 1.1 "חלות תקן" – והיא – שהתקן חל על מרפסות...

בית המשפט התעלם מחקירת מומחה ביהמ"ש [המהנדס אברהם יונתן]  בתיק זה, שקבע כי -  

..."התקן חל באופן כללי, אבל אנחנו מדברים כרגע על שיפוע וצריך לראות מה כתוב בתוך זה על שיפוע".

[ההדגשה לא במקור].

[פרוטוקול מיום 6 אוקטובר 2021, עמ' 10 שורות 26-27].

לאמור, בתשובה לשאלת חקירה, אמר המומחה כי התקן 1752.1 חל, ובהמשך אישר כי התיאור שנכלל בחוות דעת התביעה לפיו המעקה מזכוכית חוסם ניקוז מי גשם מעל פני המעקה – נכון. בית המשפט היה צריך להפנים, כי בחקירה זו הודה מומחה ביהמ"ש בקביעות המקצועיות של התביעה.

יצוין ויודגש כי לא רק ב"פרשנות" של מה שברור מתוך התקן, טעה בית המשפט בעניין המעקה בפסק דין סגל, אלא גם בקביעה [על סמך חוות דעת מומחה בית המשפט] כי כביכול לא נדרש אף מים פנימי בנדבך ראש [שיש המעקה], כאשר הדרישה היא מפורשת בתקן, סעיף 3.2.1.1.

בסעיף 48 לפסק הדין יש טענה, כי מומחה התביעה לא אמד את עלות התקנת אף מים פנימי. טענה זו אינה נכונה. העלות של ביצוע אף המים, היא חלק מהמכלול, שכן על פי חוו"ד מומחה התביעה, נדרש לפרק את המעקה הקל מזכוכית ולהרכיב מחדש לאחר ביצוע השיש עם שיפוע כלפי פנים כנדרש בתקן 1752.1 ועם אף מים פנימי, ולהרכיב את המעקה מחדש, ולכך יש תמחיר. ציפיית בית המשפט, כי יינתן מחיר נפרד לחריצת אף מים פנימי, היא חסרת היגיון ואינה  מציאותית, מפני שצריך גם לבצע עבודות נוספות, כגון: התקנת המעקה בשיפוע 5% כלפי פנים, ולכן יש לבצע נדבך שיש חדש על המעקה, ואין שחר לקביעת עלות נפרדת לחריצת אף מים...

יובהר כי אין אפשרות לבצע את העבודות של התאמה לתקן בעניין שיפוע המעקה ובעניין היעדר אף מים, מבלי לפרק את המעקה ולהרכיב מחדש, בעלות שנכללה בחוות דעת התביעה ולא נסתרה על ידי מי מהמומחים בתיק זה.

 

 

--------------------------------

[*] ע"א 6092/00 כדורי בע"מ נ' אוטמזגין, בית המשפט העליון, שופטים: א' מצא, מ' חשין, א' גרוניס.

טוען סינון...ajaxSpinner