תפריט חיפוש

ליקויים מעבר לקביעתו של מומחה בית המשפט

5 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כפי שידוע, כאשר צד לדיון מנמק טענה כלשהי מטענותיו, מצופה כי בית המשפט יתייחס בפסק דינו לאותם נימוקים, וינמק את פסק דינו.

לא תמיד הדבר נעשה; לעתים קרובות (מדי) מומחה בית המשפט כולל בחוות דעתו קביעות נחרצות מבלי לנמקן, אף על פי שטענות מומחי הצדדים כללו ביאורים ונימוקים, לרבות צילומים ואסמכתאות.

נטייתו של בית המשפט לקבל את חוות דעתו של מומחה בית המשפט כדבר מושלם ושלם – ידועה, ולפעמים הדבר נעשה ללא נימוק (למעט ציטוטים נרחבים של פסיקה, בדבר העדפת חוות דעתו של מומחה בית המשפט על פני חוות דעת אחרות).

יוצא מכך – כי בית המשפט לא נימק את פסק דינו, שכן הוא קיבל ואימץ את חוות דעתו של המומחה שמינה – חוות דעת לא מנומקת...

בת"א 29350-11-12 חקון גולן נ' משה בן דוד חברה לבניה בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופטת: אספרנצה אלון, מונו כמומחי בית המשפט המהנדסים דן ברלינר – בתחום ליקויי הבניה, ויוסף שולץ – בתחום הקונסטרוקציה.

חוות דעתו הנוספת של המהנדס שולץ נדרשה לאור זאת שחוות דעת התביעה, אשר נערכה ע"י המהנדס יואל בן עזרא – כללה גם ליקויים בתחום הקונסטרוקציות והיציבות הסטטית.

בית המשפט שמע את העדים המומחים, והוסיף בפסק דינו על חוות הדעת של המהנדס ברלינר (בתחום ליקויי הבניה) – את הפריטים הבאים אשר נכללו בחוות דעת בן עזרא ונדחו ע"י ברלינר. בכך העדיף בית המשפט בפריטים אלה, את עמדת התביעה:

א. נעילה של דלת כניסה לדירה, ע"י בריחים הננעלים לארבעה כיוונים, כנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.92.

ב. קיומו של עמוד באמצע הסלון – עמוד אשר לא מופיע בתוכנית המכר. [בפריט זה קבע בית המשפט כי מגיע לתובעים פיצוי, אף על פי שבעת רכישת הדירה - הם כבר היו יכולים לדעת כי העמוד קיים בדירה].

ג. רוחב דלת חוץ (יציאה משנית) משטח חדר הכביסה.

ד. רוחב דלת חדר שינה הורים.

ה. היעדר איטום בחדרי רחצה.

ו. גובה המחסן.

ז. תקרת מתלה כביסה.

ריכוז הפריטים הללו נמצא בסעיף 26 לפסק הדין והנימוקים נפרשו לאורכו של פסק הדין.

[לגבי חלק מהטענות הנוספות, מומחה בית המשפט המהנדס ברלינר השיב בדבר העלויות בתשובותיו לשאלות הבהרה ובחקירתו בבית המשפט].

ס"ה נפסקו לטובת הדיירים:

א. סכום כולל העולה על 140,000 ₪.

ב. ביצוע בפועל של העבודות לפי חוות דעתו של המהנדס יוסף שולץ, בנושא הקירות התומכים.

פסק הדין ניתן ביום: 18.4.2016.

טוען סינון...ajaxSpinner