תפריט חיפוש

נגישות: דרך נגישה

4 אוקטובר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, התוספת השנייה, תקנה מס' 8.260, מוסבר כי דרך נגישה בבניין מגורים היא הדרך העיקרית מהמדרכה או מהשביל אל כניסה נגישה של הבניין.

דרך נגישה היא גם דרך מהמבואה של הבניין אל שטחים משותפים בו - חצר, בריכת שחיה, חדר כושר, מועדון דיירים, וכן דרך מהדירות אל המרחב המוגן הקומתי ואל המחסנים המשותפים ואל מקום אצירת אשפה/מצנח אשפה, וכל חלק בבניין הנועד לשימוש משותף של הדיירים.

דרך נגישה היא גם דרך מחניה נגישה אל הכניסה לבניין, מבואה, מעלית.

בתקנה 8.261 יש הפניה לגבי דרך נגישה בשטחי חוץ אל הוראות התקנים 1918.1 ו-1918.2, לעניין רוחב הדרך, שיפועה, מבנה כבש ומכשולים בדרך.

בתקנה 8.262 נקבי כי רוחב פרוזדור בדרך נגישה מחוץ לדירה לא יפחת מ-110 ס"מ, בתנאי שהמרחק מקצה מבואת המעלית ועד לדלת הדירה לא יעלה על 7 מ'.

להלן ציטוט תקנה 8.262 (ב) (3) המלווה בתרשים מס' 8.262 (ב):

"8.262 (ב)

            (3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), רוחב המסדרון יכול שיהיה קטן מ-110 ס"מ, ובלבד שסכום מידות רוחב המסדרון ורוחב הפתח יהיה 210 ס"מ לפחות, כאשר אחד הממדים אינו קטן מ-90 ס"מ כמתואר בתרשים 8.262 (ב)".

ראה תרשים מצורף להלן.

הנוסח של תקנה 8.262 (ב) (3) אינו חד משמעי ונתון לפרשנויות, והתרשים לא מוסיף שום הבהרה.

על פי התקן 1918.2, רוחב הפתח להולכי רגל בשער הכניסה למגרש בדרך נגישה, יהיה לכל הפחות 90 ס"מ.

בתקן 1918.1 סעיף 1.3.8 מוגדרת דרך נגישה כדלקמן:

"תוואי חופשי רצוף, המקשר בין כל הרכיבים והמרחבים הנגישים שבבניין, שמחוץ לבניין ושבאזורי השירות, והמתאים לשימוש אנשים עם מגבלות. דרך נגישה עשויה לכלול מסדרונות, פתחים, שטחי רצפה חופשיים, כבשים, מעליות, מדרכות והנמכות מדרכה".

הגדרה זו מרחיבה את מושג הדרך הנגישה, ביחס להסבר שבתקנות.

יש חשיבות לסעיף 2.1 בתקן הנ"ל, הקובע כדלקמן:

"כל המידות הנקובות בתקן זה הן מידות נטו מינימליות; אין להקטינן על ידי בליטות, מעקים, חיפויים או כל אלמנט אחר, אלא אם כן צוין אחרת בתקן".

לאמור, אין להקטין רוחב דרך נגישה ע"י התקנת ארון כיבוי אש או ארון שירות אחר; אין לגרוע מרוחב הדרך ע"י חפויים בטענה שהמידה הנדרשת היא "מידה בבניה"; אין לגרוע ממידת הדרך הגישה ע"י בליטות בית מנורה או שילוט או כיוצא בזה, מלבט בליטות מותרות כמצוין בתקן 1918.1.

שיפוע צדדי (רוחב) של הדרך הנגישה יהיה עד 2%.

שיפוע אורכי עד 5%, למעט כבש. בדרך בעלת שיפוע של 3% עד 5% יהיו משטחי ביניים.

בשיפוע מעל 5% יחולו כל הוראות הכבש על הדרך הנגישה.

רוחב הדרך הנגישה יהיה לפחות 130 ס"מ, ורוחב הלוך-חזור 160 ס"מ לפחות.

הוראות נוספות בעניין תכנון הדרך הנגישה, והסברים המושתתים על הנדסת אנוש, מצויים בתקנים 1918.1 ו-1918.2, שצריכים להיות על שולחנו של המתכנן בכל שלבי התכנון.

 

טוען סינון...ajaxSpinner